Slovník realitních pojmů

08.10.2023

Ne u všech pojmů, které si přečte v inzerci nebo na webu si je člověk uplně jistý co znamenají a proto jsem Vám do příspěvku napsal vysvětlivky pojmů, se kterými se můžete běžně setkat.  


Advokátní úschova: slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany splní to, na čem se dohodly, je to úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) předtím, než dojde např. k zápisu do katastru nemovitých věcí.

Akontace: první splátka z kupní ceny, ovlivňuje výši dalších splátek a úroku "Bez akontace" znamená, že se neplatí žádná částka předem.

Anuita: stálá splátka hrazená v pravidelných intervalech (nejčastěji měsíčních), která obsahuje splátku jistiny i úroků. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.

Ateliér: nebytová jednotka, ve které se nachází koupelna i kuchyň. Má parametry bytu, ale z technických důvodu (např. hlučnost, špatně přístupné přírodní osvětlení) nemůže být zapsána v katastru nemovitostí jako byt

Aukce: alternativní způsob prodeje, kdy se zboží nebo služba prodají za nejvyšší nabídku. Během aukce zájemci podávají své cenové nabídky až je nakonec zboží či služba přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu. Tento účastník tak získává právo a povinnost za tuto cenu zavřít na předmět aukce kupní smlouvu. Aukce může probíhat i na internetu, tím pádem je otevřena více lidem.

Aukce anglická: dražba, při níž se dražený předmět získává za vyšší než vyvolávací cenu. Cena se postupně zvyšuje přihazováním účastníků.

Aukce elektronická: způsob hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé mohou vzájemně vylepšovat své úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek. Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno průběžně. Aukce probíhá ve virtuální aukční síni.

Aukce reverzní: jedná se o opačnou verzi běžné aukce. Používá se v případě, že má vyhlašovatel zájem zboží nebo službu koupit za nejnižší cenu. Zájemci přihazují co nejnižší částku, ze kterou jsou ochotní zboží nebo službu poskytnout.

Aukce tichá: účastník napíše svou nabídku za dražený předmět na papír. V případě, že je papír s nabídkami veřejný, účastníci zvyšují své nabídky v závislosti na ostatních nabídkách.

Bankovní záruka: je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny v případě, že dlužník nesplní svůj závazek nebo pokud nejsou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění závazku. Základem je záruční listina, ve které si strany určí rozsah ručení a další podmínky s tímto spojené.

Bonita klienta: schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně hradit pravidelnou (zpravidla měsíční) splátku úvěru. Při výpočtu bonity/schopnosti dostát svým závazkům se zohledňuje příjem domácnosti žadatele a další jeho volné peněžní prostředky vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky).

Budova: nadzemní trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory (s výjimkou hal). Rozhodnutím vlastníka lze za budovu považovat rovněž úsek se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je stavebně technicky uspořádána tak, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

Budova rozestavěná: budova, která je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží (NP), pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Byt: uzamykatelně oddělená část domu. Je to místnost nebo soubor místností, které splňují podle rozhodnutí stavebního úřadu svým uspořádáním a vybavením požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny

Apartmán: zařízená bytová jednotka, která slouží převážně k rekreačnímu ubytování. Bývá vícepokojový a disponuje kuchyňkou a koupelnou.

Bytový dům: obytná budova, kde více než polovina plochy musí být určená k trvalému bydlení. Má společný vstup pro všechny byty přístupný z veřejné komunikace.

Družstevní byt: je ve vlastnictví bytového družstva. Člen družstva má právo byt užívat a zároveň musí splnit své povinnosti a závazky k družstvu.

Garsoniéra (garsonka): malý byt, který je tvořený zpravidla jednou obytnou místností. Nejčastěji se takto označují byty bez oddělené kuchyně, tedy 1+0 nebo 1+kk.

Loft (loftový byt): vznikl přestavbou průmyslových prostor (tovární haly nebo skladiště). Jde o horní podlaží nebo podkroví ve stavbě přímo pod střechou.

Mezonet (mezonetový byt): rozkládá se ve dvou a více podlažích, často má terasu, která leží na střeše spodního podlaží

Suterénní byt: podlaha bytu leží pod úrovní okolního terénu

Bytové družstvo: typ právnické osoby, která zajišťuje bytové potřeby svých členů.

Cenová mapa: mapa ukazující cenu za m² pozemku nebo bytu v různých částech republiky nebo města. Cenovou mapu vyhlašuje obecní či městský úřad.

Číslo evidenční: číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).

Číslo orientační: číslo domu usnadňující orientaci v ulici. Na jedné straně ulice jsou vždy čísla lichá a na druhé sudá.

Číslo parcelní: údaj označující parcelu v katastrálním území. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.

Číslo popisné: označuje se jím v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné další budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným.

Depozitum: uložený vklad v peněžním ústavu.

Developer: (developerská společnost) investuje, popřípadě i navrhuje a organizuje výstavu nemovitosti za účelem prodeje nebo pronájmu.

Dražba: veřejné jednání, jehož účelem je prodej nejvyšší nabídce. Je zaměřená na předem určený okruh osob na určeném místě a čase. Veřejnou dražbu může vykonávat z právního hlediska jen dražebník, který má na to koncesi schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Dražba dobrovolná: provádí se na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu. Navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Dražba nedobrovolná: provádí se na návrh dražebního věřitele, za účelem splacení dluhů. K jejímu uskutečnění je potřeba soudním rozhodnutí, notářským zápis, exekutorský zápis nebo jiné rozhodnutí, jehož vykonání připouští zákon.

Dražební jistota: částka, která se skládá před dražbou, skládá ji každý účastník dražby ve stanovené částce. V případě vydražení slouží k zajištění budoucích závazků.

Dražebník: fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo také příslušný orgán státní správy.

Dřevostavba: budova, která je z velké časti postavena ze dřeva (roubenky, sendvičové stavby, sruby).

Dům: zpravidla obytné stavení, které může sloužit i k jiným účelům (např. skladování, administrativa..)

Činžovní dům (nájemní dům): dům s více než třemi byty. Uživatelné (nájemníci) tohoto domu jsou povinni platit pravidelně nájem

Dům na klíč: je postavený podle připravené projektové dokumentace. Zákazník se v okamžiku dokončení a předání může ihned nastěhovat.

Dvojdům: dva domy, které mají společnou jednou stěnu. Jsou k sobě postaveny zrcadlově podle stejného návrhu.

Montovaný dům: sestavený z předem připravených staveních dílů, které se připevňují na betonový základ. Nejčastějším typem je panelový dům (panelák).

Nízkoenergetický dům: stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Nízkou spotřebu zajišťuje důmyslná izolace a systém vytápění.

Pasivní dům: stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Spotřeba domů ročně je do 15kWh/ m²

Polyfunkční dům: byty zabírají menší část domu než nebytové prostory (obchody, sklady..)

Rodinný dům: menší samostatná budova určená k bydlení. Může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Roubený dům (roubenka): dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, do hranolu opracovaných, kmenů. Jedna z nejstarších vesnických staveb.

Řadový dům: jedná se o rodinné domy postavené těšně vedle sebe, podle téhož plánu, které mají společné nosné zdi.

Srub: dřevěný dům vybudovaný z vodorovně kladených, především kulatých kmenů.

Vícegenerační dům: rodinný dům se dvěma či více samostatnými bytovými jednotkami.

Vila: luxusní nemovitost pro jednu nebo více rodin, která je umístěna v zahradě

Energetická náročnost budovy: vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy (např. na vytápění, větrání, apod.)

Exekuce: nedobrovolný, vynucený úkon, nařízený soudem při kterém dochází k zabavení a následnému prodeji movitého i nemovitého majetku nebo práv a následnému zpeněžení veřejnou dražbou.

Exkluzivita: výhradní právo, které je podložené smlouvou, že určitou činnost smí provádět pouze jedna společnost (např. právo realitní kanceláře zprostředkovávat prodej nemovité věci).

Fixní úroková sazba: pevně stanovená sazba, která platí po celou dobu splácení nebo na dobu určenou ve smlouvě. Sazba je stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutou dobu (např. na 1, 3, 5 nebo 10 let).

Fond oprav: je tvořen vlastníky bytových jednotek, kteří měsíčně vkládají příspěvky dle výše podílu vlastníky bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví (LV) místně příslušného Katastrálního úřadu. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovité věci, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.

Franšízing: forma podnikání, kdy je franšízantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, vystupování pod hlavičkou společnosti, využívání know-how.

Fyzická osoba (FO): osoba nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu zletilosti (dovršením 18. roku).

Galerie: dlouhá chodba uvnitř budovy ve výši patra.

Geometrické určení nemovité věci a katastrálního území: určení rozměru, tvaru, hranic nemovité věci a katastrálního území.

Geometrický plán: technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitých věcí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Hrubá stavba: má dokončené základy se zastřešením, ale je zatím bez omítek, dveří, oken, podlah atd.

Hypoteční banka: bankovní ústav specializovaný na poskytování hypotečních úvěrů.

Hypoteční úvěr (hypotéka): úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka. Hypoteční úvěr může být účelový nebo neúčelový, přičemž účelovým se rozumí takový hypoteční úvěr, kdy jsou bankou poskytnuté prostředky použity výhradně za účelem investice do bydlení nebo nemovitosti.

Hypoteční zástavní listy: dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna. Pro řádné krytí hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nepřevyšující 70% ceny zastavených nemovitostí.

Identifikace parcel: porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifikaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.

Inkaso: nástroj platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka.

Insolvence: neschopnost dlužníka splácet své dluhy a dostát tak svým peněžním závazkům.

Insolvenční řízení: řízení podle insolvenčního zákona řešící úpadek (platební neschopnost) subjektu.

Jistina: půjčený finanční obnos, za který platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

Katastr nemovitostí: údaje o nemovitostech, které obsahují soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

Katastrální mapa: mapa velkého měřítka obsahující body polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Dnes má i digitální podobu, která ještě není dopracovaná, především na venkově nemusí být úplně přesná.

Katastrální úřad: úřad spravující katastr nemovitostí, v každém kraji se nachází jeden tento úřad.

Katastrální území: základní územní technická jednotka. V katastru nemovitostí, statistikách se označuje stejným názvem a podle systému různým číslem. Katastrální území je obvykle jediným územím nebo jedním z několika území obce nebo města.

Kauce: složení části peněz zajišťujících závazek (peněžní záruka)

Kolaudace: schválení stavby nebo části, která vyžadovala stavení povolení, k užívání. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.

Kolaudační řízení: řízení, ve kterém stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena dle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy stavení postupy, její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, z hlediska ochrany života a zdraví osob.

Konsolidace dluhu: znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, (výší úroku).

Komerční nemovitost: budova určená k podnikání tedy převážně pro obchodní prostory, kanceláře a restaurace.

Kupní smlouva: smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

List vlastnictví: veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která prokazuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině je zapsáno katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.

Lodžie: zastřešený/zastropený prostor v budově, který je zepředu i z boku otevřený a nevystupuje z obvodové zdi domu.

Marže: rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou; odměna obchodníka.

Mezanin(mezipatro): podlaží nacházející se mezi přízemím a prvním patrem.

Nájem: nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě. Podnájemní vztah může vzniknout pouze v případě existence nájemního vztahu, důležitý je zde souhlas vlastníka nemovitosti.

Nájemce: osoba, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává za úplatu věc, aby ji dočasně v určené době užíval.

Nájemné: cena, která se hradí za užívání pronajatého bytu, nejčastěji měsíčně.

Nájemní smlouva: smlouva, za kterou pronajímatel přenechává za úplatu (částku) nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

Nebytový prostor: místnost nebo soubor místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení nebo byty, kterým byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

Nebytový prostor rozestavěný: místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor. Pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Nemovitost: pozemek nebo stavba pevně spojená se zemí (dům, chata, chalupa, zahrada, pole, sad, altán a další). Pod tímto pojmem si můžeme představit také byty a nebytové prostory.

Notářská úschova: právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání typicky může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi složitelem a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu notářské úschovy je odstupňovaný podle částky úschovy. Jeho stanovení se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb.

Obytná plocha (RD + byt): plocha domu vyjádřená v m2 - bez sklepa, úklidových místností, balkonu.

Obytná místnost: část bytu (např. obývací pokoj, jídelna, ložnice), která splňuje požadavky předepsané vyhláškou. Je určena k trvalému bydlení a má podlahovou plochu nejméně 8 m2. Pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.

Ocenění nemovitosti: posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti. Tržní cena by se neměla lišit, ale skutečnou cenu určí nabídka a poptávka.

Odhadce: fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat ocenění tržního hodnoty nemovitosti.

Odhad ceny nemovitosti: zjištění celkové hodnoty majetku. Pokud to vyžaduje povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

Osobní vlastnictví: používá se jako vyjádření vlastnictví bytu, kdy majitelem není družstvo či město, ale fyzická osoba.

Parcela (pozemek): ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

Parcela pozemková: pozemek, který není stavební parcelou, ale například zemědělská nebo vodní plocha.

Parcela stavební: je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Je určený umístění nemovitosti.

Plomba: v katastru nemovitostí se značí písmenem "P". Upozorňuje tím na to, že se s nemovitostí něco děje a údaje o nemovitosti se mění nebo se měnit mohou. Tento zápis má takový význam, že až do vyřešení navrhované změny nelze s uvedenou nemovitostí nijak majetkoprávně nakládat nebo ji geometricky měnit.

Plocha pozemku: celková plocha pozemku v m2 vč. zastavěné plochy.

Plocha pozemku bez RD: plocha pozemku v m2 vyjma zastavěné plochy tedy jen čistá zahrada (závisí také na informacích, které jsou uvedeny v LV – listu vlastnictví).

Plocha užitná: jde o součet místností uvnitř vnějších stěn (bez balkonu, lodžie, terasy, a současně bez příslušenství, kterým je chodba, sklep, kóje, kolárny...)

Podlahová plocha: Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Plocha zastavěná (RD): plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v pravidlech územního rozvoje. Půdorys 1. nadzemního podlaží v m2. (Vždy správně uvedeno pouze na katastru a pro každou nemovitou věc jinak – někdy započítán i dvůr, jindy předzahrádka apod., vždy jde ale o "zastavěnou plochu a nádvoří")

Podnájem: přenechání nemovité věci na dobu určenou ve smlouvě (o podnájmu) nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tato smlouva musí mít písemnou formu. Podnájem je odvozený od nájmu, nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě.

Podílové spoluvlastnictví: vlastnictví, kde je více vlastníků nemovitosti a kde každý z nich má ideální podíl na nemovitosti.

Pohledávka: dluh, oprávnění/nárok věřitele požadovat od dlužníka plnění, tzn. vyrovnání dluhu.

Právní moc: formální akt, kdy rozhodnutí (správní či soudní) nabývá platnosti a je konečný, závazný a nezměnitelný. Rozhodnutí nabývá právní moci tehdy, pokud proti němu účastníci řízení neuplatní své právo na odvolání. Rozhodnutí bez nabytí právní moci je neplatné. Na právní moc nemají vliv mimořádné opravné prostředky.

Prohlášení vlastníka: jednostranný právní úkon vlastníka domu, vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

Pronájem: vyjadřuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Vzniká na základě nájemní smlouvy. Pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou či nebytovou jednotku nebo nemovitost do užívání.

Pronajímatel: přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve stanovené době) užíval nebo z ní bral i užitky.

Provize: odměna za zprostředkování obchodu. Pevná částka nebo procenta z hodnoty obchodu.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): dokument, který informuje o celkové energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Předkupní právo: právo oprávněné osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.

Předhypoteční úvěr: umožňuje pozdější přeměnu na hypoteční úvěr (nejčastěji používaný u bytů v družstevním vlastnictví, které budou do jednoho roku převedeny do osobního vlastnictví).

Půdorys: nákres, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr od podlahy. Z tohoto znázornění pak lze vyčíst např. materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností apod. V půdorysu se označují většinou údaje jako délkové kóty, výměry a popisky jednotlivých místností nebo ploch a také informace o jednotlivých prvcích.

Realitní makléř (realitní zprostředkovatel): osoba, která zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí. Může se specializovat buď na rezidenční bydlení, nebo na komerční nemovitosti.

Rekonstrukce: zásahy do majetku/nemovitosti, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Rekreační objekt: budova/objekt sloužící k rekreaci, jedná se jak o individuální chatu, chalupu, tak např. penzion, hotel.

Renovace: soubor operací v technologickém postupu, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená nemovitost uvede do původního geometrického tvaru, rozměru, atd.

Rezervační smlouva: rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajišťuje, že ji prodávající (realitní kancelář) nebude dále nabízet jiným zájemcům.

Ručení: závazek, který vzniká jednostranným písemným prohlášení ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek.

Ručitel: fyzická nebo právnická osoba, která je povinna uhradit závazek dlužníka věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní dlužník sám.

Smlouva o převodu: písemný vztah mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí být písemná a musí obsahovat údaje o převádějícím, nabyvateli a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu.

Smlouva o smlouvě budoucí: písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní.

Smlouva o výhradním prodeji: dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že předmět určený ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručí exkluzivitu.

Smlouva o zprostředkování: zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje mu za to zaplatit úplatu (provizi).

Smluvní cena: cena, která je sjednána ve smlouvě. Výše ceny záleží na dohodě obou stran.

Smluvní pokuta: dohodnutá částka ve smlouvě, která se hradí v případě porušení smluvních podmínek.

Solvence: platební schopnost dostát svým závazkům.

Společné jmění manželů: forma spoluvlastnictví, kdy majetek nabytý některým z manželů v době trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

Spoluvlastnictví: vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci současně. Spoluvlastnictví může být určeno ideálně (myšleno podíly), ale také reálně (spoluvlastník má určenou část, která patří jemu).

Spotřební úvěr: úvěr určený fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb.

Stavba: veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

Stavební spořitelna: banka, které byla udělena bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, povolující pouze výkon činností, kterými jsou stavební spoření a další činnosti upravené zákonem o stavebním spoření.

Stavební povolení: povolení stavby stavebním úřadem, které je nezbytnou podmínkou k započetí stavební činnosti. Stavební úřad zabezpečuje stanovenými podmínkami hlavně ochranu veřejných zájmů při výstavbě a užívání stavby, komplexnost stavby, dodržení stavebních požadavků na výstavbu, případně jiných předpisů a technických norem.

Stvrzenka: doklad o převzetí finanční částky.

Terasa: venkovní část budovy, která není zastřešená a počítá se do užitné plochy nemovitosti.

Termínovaný vklad: jednorázový vklad, který se během smluvního období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.

Tržní cena: vyrovnává nabídku a poptávku. Je to cena, za kterou je kupec ochotný službu nebo nemovitost pořídit.

Tržní ocenění nemovitosti: cena, která odpovídá prodejní ceně nemovitosti ve stejné lokalitě ke stejnému dni.

Tržní odhad: reálná hodnota nemovitosti na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.

Účelový úvěr: je poskytnutý na předem stanovený účet, který není možné za dobu trvání úvěru měnit. U tohoto úvěru je výhodou nižší úroková sazba.

Účelový příslib: písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.

Územní plán: druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl prostorově a funkčně uspořádat území v krajině a její využití. Územní plán (ÚP) si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj, který spočívá v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

Územní plán obce: plán stanovující urbanistickou koncepci. Řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice území, na kterých lze ještě stavět.

Územní rozhodnutí: rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona. V územním rozhodnutí vymezí stavební úřad území pro navrhovaný účel (např. účet stavby) a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území. Jimi zabezpečí zejména soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území, věcnou a časovou koordinaci jednotlivých staveb a jiných opatření v území, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a rozhodne o námitkách účastníků řízení. V rozhodnutí o umístění stavby si stavební úřad může v odůvodněných případech vyhradit předložení podrobnějších podkladů, projektové dokumentace nebo její části; podle nich může stanovit dodatečně další podmínky, které musí být zahrnuty do stavebního povolení.

Věcné břemeno: omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).

Věřitel: osoba oprávněná požadovat plnění po dlužníkovi. Má pohledávku vůči dlužníkovi, jsou mu dluženy peníze.

Vlastník nemovitosti: fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost může toto vlastnictví doložit výpisem z listu vlastnictví katastru nemovitostí. Vlastník má podle občanského zákoníku v mezích zákona právo držet nemovitost, užívat a mít z užívání požitky.

Výměra parcely: vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku.

Výpis z katastru nemovitostí: veřejná listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Obsahuje polohu nemovitosti, nákres a údaje o parcelách a nemovitostech a údaje o právech k nemovitostem. Vydává jej katastrální úřad.

Zastavěný pozemek: pozemek zastavěný bytovým domem, ohraničený obvodem bytového domu.

Zastavěný stavební pozemek: pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

Zástavní právo: vzniká na základě smlouvy a slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru). V případě nesplnění podmínek vyplývajících ze smlouvy (např. splátky) je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené (např. nemovitosti).

Zástavní věřitel: osoba, jejíž pohledávka je vůči dlužníkovi zajištěna zástavním právem.

Znalecký posudek: odborné dílo vypracované znalcem nebo znaleckým ústavem splňující náležitosti posudku. Stanovuje hodnotu oceňovaného majetku a je možným důkazem v soudním nebo správním řízení. Znaleckým posudku nemusí být jen stanovení hodnoty majetku, ale rovněž odborné odpovědi na otázky zadavatele. Zpracovatel však musí vždy respektovat ustanovení Zákona o oceňování majetku a musí mít příslušné znalecké oprávnění. Každý znalecký posudek musí obsahovat i znaleckou doložku, ve které je popsán rozsah oprávnění znalce, identifikace jeho jmenování znalcem a číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, pod kterým je posudek zapsán ve znaleckém deníku.

Zprostředkovatelská smlouva: smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje naopak zprostředkovateli mu poskytnout odměnu tehdy, jestliže byl dosažen výsledek pomocí zprostředkovatele (smlouva s realitní kanceláří při prodeji nemovitosti, apod.)

Zůstavitel: fyzická osoba, po jejíž smrti přecházejí všechny práva a závazky na dědice. Pozůstalost tvoří majetek i s případnými dluhy.

Žádost o stavební povolení: žádost o stavební povolení se podává spolu se stavebními podklady u příslušného stavebního úřadu.

Žadatel o úvěr: právnická nebo fyzická osoba (nad 18let), oprávněná k právním úkonům, s trvalým pobytem na území ČR. Žadatelem může být jediná osoba nebo může o úvěr žádat více žadatelů.


zdroj: https://napoveda.seznam.cz/cz/sreality/uzitecne-informace.cz/slovnik-realitnich-pojmu